Aktualizácia obsahu

Chceme upozorniť na prepracovanie a doplnenie informácií o rádiosondách v rubrike Používané rádiosondy RS92-K, KL RS92-AGP,SGP,D RS80 Aktualizácia obsahu